นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ U Drink I Drive


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (“นโยบาย”) อธิบายว่า บริษัท ยูดริ้งค์ ไอไดรฟ์ จำกัด หรือ บริษัท ยูดีท 2019 จำกัด (รวมเรียกว่า “UDID” หรือ “เรา”) จัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ของ UDID (รวมถึงแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย UDID (รวมเรียกว่า “แอพฯ” หรือ “เว็บไซต์”) ผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์ (feature) และบริการใดๆ ทั้งหมด (รวมเรียกว่า “บริการ”) อย่างไร นโยบายนี้ใช้กับลูกค้า ผู้โดยสาร ตัวแทน ผู้ค้า ผู้จัดหา พาร์ทเนอร์ (เช่น พาร์ทเนอร์คนขับ) ผู้รับจ้าง และผู้ให้บริการ (รวมเรียกว่า “ท่าน”) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ รวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร รายละเอียดของธนาคาร รายละเอียดบัตรเครดิต ความสนใจส่วนบุคคล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address) ภาพถ่ายของท่าน หมายเลขประจำตัวที่ราชการออกให้แก่ท่าน ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (biometric) เชื้อชาติ วันเกิด สถานะการสมรส ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลยานพาหนะ และการประกันภัย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านตามวิธีการด้านล่างนี้ เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในความครอบครองของเรา ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้เรามาอย่างสมัครใจ เช่น ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา เมื่อท่าน: • กรอกรายละเอียดหน้าประวัติผู้ใช้ หรือใบสมัคร • ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินคุณสมบัติของท่านในการให้บริการในฐานะพาร์ทเนอร์คนขับของ UDID • ติดต่อกับหน้าโซเชี่ยลมีเดียของเรา • ใช้ฟีเจอร์ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ (biometric) เพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน และ • กรอกข้อมูลประชากรศาสตร์ในแบบสำรวจของเรา

เมื่อใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเก็บรวบรวมผ่านการทำงานตามปกติของแอพฯ เว็บไซต์ และบริการของเรา ตัวอย่างเช่น • ตำแหน่งของท่าน (เพื่อตรวจจับจุดรับ และการเส้นทางที่ผิดปกติ) • ผลตอบรับ การประเมิน และคำชม • ข้อมูลธุรกรรม (เช่น วิธีการชำระเงิน และระยะทางที่เดินทาง) • ข้อมูลเกี่ยวกับการตอบสนองของท่านกับแอพฯ เว็บไซต์ หรือบริการของเรา (เช่น การใช้ฟีเจอร์ (feature) หรือการรับชมเนื้อหา) • ข้อมูลอุปกรณ์ (เช่น รุ่นของอุปกรณ์ และหมายเลขประจำเครื่อง ไอพีแอดเดรส (IP address) ชื่อไฟล์ และเวอร์ชั่น และการระบุโฆษณา) และ • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านกรอกผ่านฟีเจอร์ (feature) สื่อสารในแอพฯของเรา

จากแหล่งอื่น

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่มีการเปิดเผยโดยทั่วไป หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น • โปรแกรมการบอกต่อ (referral) • พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของเรา เช่น พาร์ทเนอร์ผู้จัดหายานพาหนะ ผู้ให้บริการชำระเงิน พาร์ทเนอร์เรียกรถ และพาร์ทเนอร์ผู้ขนส่ง • ผู้ให้บริการประกันภัย • จากแหล่งที่มาสาธารณะ • แหล่งข้อมูลของทางราชการ • เมื่อผู้ใช้งานของเราระบุท่านเป็นที่อยู่ติดต่อฉุกเฉิน • จากผู้ให้บริการทางการตลาด หรือคู่ค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คนขับ

หากท่านเป็นพาร์ทเนอร์คนขับ เราอาจเก็บรวบรวม: • ข้อมูลเทเลแมติกส์ (telematics) (เช่น ข้อมูลความเร็ว อัตราการเร่ง และการเบรกรถ) • ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสาร (เช่น หมายเลข IMEI ของเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ และชื่อของแอพพลิเคชั่นที่ท่านติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่าน) และ • ข้อมูลใบขับขี่ยานพาหนะ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลที่เราจัดเก็บบางข้อมูลอาจมีลักษณะอ่อนไหว ซึ่งรวมถึงหมายเลขบัตรประจำตัว เชื้อชาติ สถานะการสมรส ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือความเชื่อทางศาสนา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา ในบางกรณี ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน) แก่เรา ตัวอย่างเช่น ท่านอาจระบุพวกเขาเป็นที่อยู่ติดต่อฉุกเฉิน หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเขาแก่เรา ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านได้รับความยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

UDID อาจใช้ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (“วัตถุประสงค์”)

ให้บริการและฟีเจอร์ส

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้ เพื่อให้บริการ ทำให้มีความเฉพาะตัว รักษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ: • ให้บริการผ่านหน่วยธุรกิจต่างๆ ของเรา • ติดต่อท่านเพื่อให้บริการ • สร้าง จัดการ และทำให้บัญชีของท่านเป็นปัจจุบัน • ยืนยันตัวบุคคลของท่าน • ตรวจสอบการเดินทางของท่าน และประมวลผลการชำระเงิน • เสนอ รับ จัดให้ หรืออำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน • ติดตามความคืบหน้าในการเดินทางของท่านและตรวจสอบเส้นทางที่ผิดปกติ • เปิดใช้งานฟีเจอร์สที่ทำให้แอพฯท่านมีความเฉพาะตัว เช่น สร้างรายการสถานที่ที่ท่านชอบ และจุดหมายที่ผ่านมา • เพื่อการบริหารจัดการภายในที่จำเป็นในการให้บริการของเรา เช่น แก้ปัญหาบั๊ค (bugs) ในซอฟต์แวร์ และปัญหาด้านการปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและวิจัย การติดตามและวิเคราะห์แนวทางใช้งานและกิจกรรม • คุ้มครองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ในบริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการ • เพื่อประมวลผลและบริหารจัดการรางวัลและคะแนนสะสมของท่าน • เปิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานของเรา • ประมวลผล จัดการ และยืนยันคำขอของท่านในการลงชื่อใช้บริการ UDID และให้สิทธิประโยชน์แก่ท่าน และ • เปิดให้พาร์ทเนอร์ของเราจัดการและกำหนดทรัพยากรยานพาหนะ

ความปลอดภัยและความมั่นคง

เราใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทำให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของบริการของเราและผู้ใช้งานทุกคน รวมถึง: • พาร์ทเนอร์คนขับและผู้จัดส่งก่อนจะเปิดให้พวกเขาใช้บริการของเรา • ระบุพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การใช้ความเร็ว การเบรกและการเร่งอย่างรุนแรง และให้ผลตอบรับเฉพาะบุคคลไปยังพาร์ทเนอร์คนขับ • ระบุตัวตนของท่าน ขณะที่ท่านลงชื่อเข้าไป UDID • ใช้ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ตั้ง ประวัติ การใช้งาน และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และต่อสู้กับการฉ้อโกง หรือกิจกรรมที่ไม่ปลอดภัย • ให้ตำแหน่งของคนขับและผู้โดยสาร และรายละเอียดเมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ (feature) ปุ่มฉุกเฉิน (emergency button) หรือ “แชร์การเดินทางของฉัน” (share my ride) • กำกับดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด นโยบาย และจรรยาบรรณของคนขับรถของเรา • ตรวจสอบ ป้องกัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย

การสนับสนุนลูกค้า

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า ตัวอย่างเช่น • สืบสวนและจัดการความกังวล • ติดตามและพัฒนาการตอบสนองด้านการสนับสนุนลูกค้า • ตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และผลตอบรับ และ • แจ้งท่านเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาด้านการสนับสนุนลูกค้า

ค้นคว้าและพัฒนา และความมั่นคง

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เราเข้าใจและวิเคราะห์ความต้องการ และความพอใจของท่าน คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน พัฒนาและปรับปรุงความปลอดภัยและมั่นคงของบริการของเรา พัฒนาฟีเจอร์ส (features) ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ และอำนวยความสะดวกในบริการประกันภัยและการเงิน

วัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสอบสวนและยุติคำร้องหรือข้อพิพาท หรือตามที่ได้รับอนุญาตหรือต้องกระทำตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อเราต้อง ได้รับคำปรึกษา ได้รับคำแนะนำ หรือถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้น โดยที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือโดยหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อ: • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหน่วยงานทางกฎหมาย รัฐบาล หรือหน่วยงานราชการอื่น • บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อตกลงอื่นของเรา และ • คุ้มครองสิทธิหรือทรัพย์สินของเราในกรณีที่มีคำร้องหรือข้อพิพาท เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการควบรวมกิจการ ซื้อกิจการ กิจการร่วมค้า ขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างบริษัท การเงิน ธุรกรรมสินทรัพย์ทางธุรกิจ หรือการซื้อธุรกิขของเราไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยบริษัทอื่น

การตลาดและส่งเสริมการขาย

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตลาด UDID หรือผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม หรือส่งเสริมการขาย ของ UDID พาร์ทเนอร์ ผู้สนับสนุน และผู้โฆษณาของ UDID ตัวอย่างเช่น เราอาจ: • เพื่อส่งข้อความเตือน จดหมายข่าว อัพเดท จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์ (mailers) สื่อที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย สิทธิประโยชน์พิเศษ คำอวยพรเนื่องในโอกาสพิเศษ • เพื่อแจ้งและเชิญท่านให้เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมที่จัดโดยเรา เราอาจสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายอาจทำได้ผ่านทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ การให้บริการข้อความสั้น (SMS) การให้บริการส่งข้อความออนไลน์ การส่งถึงตัวบุคคล และ/หรือการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หากท่านประสงค์ที่จะบอกเลิกใช้บริการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับการตลาดและส่งเสริมการขาย ให้ท่านกดที่ลิงค์ “บอกเลิกใช้บริการ (unsubscribe)” ซึ่งแสดงอยู่ในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง หรือท่านอาจปรับปรุงความพอใจของท่านผ่านการตั้งค่าแอพฯของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหลายฝ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ รวมถึง ผู้ใช้งานท่านอื่น ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นผู้โดยสาร เราอาจให้ตำแหน่งที่รับและจุดหมายปลายทางของท่านแก่คนขับ หากท่านเป็นคนขับ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงชื่อและภาพถ่ายของท่าน ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขทะเบียน ตำแหน่งของยานพาหนะของท่าน และผลการประเมินของท่าน

กับบุคคลภายนอก

ตัวอย่างเช่น เราอาจให้ตำแหน่งและชื่อของคนขับกับบุคคลภายนอก เมื่อผู้โดยสารใช้ฟีเจอร์ (feature) แชร์การเดินทางของฉัน (Share My Ride) หรือกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency Button) กับพาร์ทเนอร์ UDID เมื่อท่านร้องขอ ตัวอย่างเช่น หากท่านร้องขอบริการผ่านพาร์ทเนอร์ของ UDID หรือใช้ส่งเสริมการขาย ที่จัดให้โดยพาร์ทเนอร์ของ UDID UDID อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พาร์ทเนอร์ UDID พาร์ทเนอร์ของเรารวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของแอพฯของเรา หรือแอพฯของเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ หรือพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่ UDID มีความร่วมมือด้วยในการจัดให้มีส่งเสริมการขาย การแข่งขัน หรือบริการพิเศษ กับเจ้าของบัญชี UDID ที่ท่านใช้ ตัวอย่างเช่น นายจ้าของท่านอาจได้รับข้อมูลการเดินทาง หากท่านใช้บัญชี UDID สำหรับธุรกิจ (Grab for Business) ของนายจ้างของท่าน

กับบริษัทลูกและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทลูก บริษัทในเครือ บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กับผู้ให้บริการและพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจของ UDID

ก เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ค้า ที่ปรึกษา พาร์ทเนอร์ทางการตลาด บริษัทวิจัย และผู้ให้บริการหรือพันธมิตรทางธุรกิจอื่น รวมถึง • ผู้ให้บริการประมวลผลและอำนวยความสะดวกในการชำระเงิน • ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ และบริการต่อต้านการฟอกเงิน • ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลคลาวด์ (Cloud) • พันธมิตร และผู้ให้บริการแพล็ตฟอร์ม (Platform) การตลาด • ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล • พาร์ทเนอร์ด้านการวิจัย รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่ทำการสำรวจ หรือโครงการวิจัยร่วมกับ UDID หรือในนาม UDID • พาร์พาร์ทเนอร์ร้านค้า • พาร์ทเนอร์ด้านประกันภัยและการเงิน • พาร์ทเนอร์ผู้ให้บริการยานพาหนะ ผู้ค้า หรือผู้จัดหายานพาหนะที่เป็นบุคคลภายนอก.

กับที่ปรึกษากฎหมายของเราและหน่วยงานราชการ

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับที่ปรึกษากฎหมายของเรา เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานราชการ และบุคคลที่สามอื่นๆ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังมีบัญชี UDID เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่จำเป็นสำหรับบริการหรือวัตถุประสงค์แล้ว หรือเราไม่มีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจใดในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดเว้นแต่การปฏิบัติตามนโยบายนี้ การรักษาความปลอดภัย และการตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง

คุ้กกี้ (Cookies)

UDID และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคู่ค้าของ UDID อาจใช้คุ้กกี้ (cookies) เว็บบีคอน (web beacon) ป้ายระบุ (tag) คำสั่ง (script) วัตถุใช้ร่วมกันเฉพาะที่ (local shared objects) เช่น เอชทีเอ็มเอล 5 (HTML5) และ แฟลช (Flash) (ซึ่งบางครั้งเรียกว่า “แฟลชคุ้กกี้ (flash cookies)”) เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) (รวมถึงเครื่องมือระบุโฆษณาในโทรศัพท์มือถือ เช่น ไอดีเอฟเอของบริษัทแอปเปิ้ล (Apple’s IDFA) หรือแอดเวอร์ไทซิ่งไอดีของกูเกิ้ล (Google’s Advertising ID) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คุ้กกี้”) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยคุ้กกี้อาจมีตัวระบุพิเศษ และอาศัยอยู่ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือของท่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่กลุ่มบริษัท UDID ส่งให้แก่ท่าน และบนหน้าเว็บของกลุ่มบริษัท UDID ฯลฯ และคุ้กกี้อาจถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการใช้บริการของท่าน เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ (browser) ที่ท่านใช้ การเลือกคำค้นหา ไอพีแอดเดรส (IP address) ข้อมูลที่เกี่ยวกับโฆษณาซึ่งได้แสดงให้ท่านเห็นหรือที่ท่านได้คลิกเลือก และวันที่และเวลาของการใช้งาน ทั้งนี้ คุ้กกี้อาจยังคงอยู่และถูกจัดเก็บเฉพาะระหว่างช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น UDID อาจอนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้คุ้กกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับที่ UDIDจัดเก็บเพื่อประโยชน์ UDID เอง บุคคลภายนอกอาจสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดเก็บโดยบุคคลภายนอกเองกับข้อมูลอื่น ๆ ที่มีเกี่ยวกับท่านซึ่งได้มาจากแหล่งข้อมูลอื่นโดยเราอาจไม่จำเป็นต้องเข้าถึงหรือควบคุมคุ้กกี้ที่ใช้โดยบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งได้มาจากหรือเกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลของสถานที่ตั้ง เครื่องมือระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (advertising identifiers) หรือการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) ของเครื่องมือระบุบัญชีร่วม (เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email address)) เพื่ออำนวยความสะดวกในการแสดงโฆษณาเป้าหมาย หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่านคุ้กกี้บนเว็บไซต์ ท่านอาจปิดการใช้งานคุ้กกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) เพื่อปิด บล๊อค หรือระงับการใช้งานคุ้กกี้โดยลบประวัติการเยี่ยมชมและลบแคช (cache) จากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (internet browser) ของท่าน ท่านอาจจำกัดการเปิดเผยข้อมูลบางส่วนผ่านการตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของท่านได้ การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน UDIDมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของนโยบายนี้ในเวลาใด ๆ โดยลงประกาศที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วลงบนเว็บไซต์ เมื่อท่านใช้แอพฯ เว็บไซต์ หรือบริการ ซื้อผลิตภัณฑ์จากUDID หรือติดต่อ มีส่วนรวมกับUDIDต่อไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขนโยบายนี้ ให้ถือว่าท่านได้ตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขดังกล่าวแล้ว

การยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

UDID เพิ่มช่องทางสำหรับผู้ใช้งานที่ประสงค์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน โดนการยกเลิกได้ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่นและของเรา โดยผู้ใช้งานสามารถ กดปุ่มเมนูบนตำแหน่งซ้ายมือบน เมื่อเข้าไปแล้ว กดปุ่ม `ข้อมูลส่วนตัว` (Profile) ในหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถลบโดยการกดปุ่ม `ลบบัญชีผู้ใช้งาน` (Delete my account) (อยู่ตำแหน่งล่างสุดของหน้าจอ) เพื่อยกเลิกบัญชีและลบบัญชีออกจากระบบ หรือผู้ใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้โดยตรง หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม